เงื่อนไขการให้บริการ Bigmovienow.com

เงื่อนไขการใช้บริการ และ ข้อกำหนด นโยบายต่างๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ และ ข้อกำหนด นโยบายต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ประกอบด้วยข้อกำหนดระหว่าง Bigmovienow (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) สำหรับบริการให้ความบันเทิงในรูปแบบออนไลน์สตรีมมิ่งวิดีโอออนดิมานด์ (video-on-demand streaming service) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ที่เว็บไซต์ จัดหาให้

1. คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับนี้ ให้คำหรือข้อความดังต่อไปนี้ มีความหมาย ดังนี้

1.1 “เนื้อหา” คือ ข้อมูล เช่น ข้อความ, ไฟล์เสียง, ดนตรี, ภาพ, วีดิโอ และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

1.2 “เนื้อหาฯ” คือ เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้

1.3 “บัญชี” คือ บัญชีที่ผู้ใช้สร้างเพื่อใช้บริการต่างๆ รวมถึงบริการฯ ที่เว็บไซต์ จัดหาให้

1.4 “เนื้อหาที่นำส่งแล้ว” คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้นำเข้า ส่ง หรืออัพโหลดแล้ว

 

2. การตกลงในข้อกำหนด นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายต้องใช้บริการฯ ตามข้อสัญญาที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการฯ ได้หากไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

2.2 การใช้บริการโดยผู้เยาว์ จะใช้บริการฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์ และไม่อาจเพิกถอนได้

2.3 เมื่อมีการใช้บริการฯ จริง จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

 

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เมื่อเว็บไซต์ เห็นว่าจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อมีการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขบนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ ในบริเวณที่เหมาะสม หรือบนแอปพลิเคชันสำหรับบริการฯ ผ่านทางลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการฯ ต่อไป จะถือว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งถึงการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ใช้ทราบเป็นการเฉพาะ

 

4. บัญชี

ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

5. ความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ให้สัญญาว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามบริการนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

6. การให้บริการ

6.1 ผู้ใช้มีหน้าที่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ และการเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้เองและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง

6.2 เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เว็บไซต์ พิจารณาว่าจำเป็น เช่น อายุ, ลักษณะเฉพาะตัว, สถานะสมาชิกปัจจุบัน และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

6.3 เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับ หรือระงับบริการฯ ส่วนหนึ่งส่วนในหรือทั้งหมดในเวลาใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

 

7. การโฆษณา

เว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการจัดหาโฆษณาของเว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ใช้ผ่านบริการฯ

 

8. เนื้อหา

8.1 ผู้ใช้จะใช้บริการฯ ได้ภายในอาณาเขตที่เว็บไซต์ อนุญาตเท่านั้น

8.2 บริการที่เว็บไซต์จัดหาให้ เป็นบริการสตรีมมิ่งวิดีโอออนดิมานด์ (video-on-demand streaming service) และผู้ใช้ต้องไม่ขาย แจกจ่ายหรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาฯ ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เนื้อหาฯ เกินกว่าขอบเขตการใช้เนื้อหาฯ ที่ประสงค์จะให้รับจากการใช้บริการฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไข

8.3 ผู้ใช้ตกลงไม่หลีกเลี่ยง ปิด หรือแทรกแซงการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของบริการฯ

8.4 หากผู้ใช้ประสงค์จะเก็บสำรองเนื้อหาที่นำส่งแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้ต้องดำเนินการดังกล่าวเอง เว็บไซต์ ไม่มีภาระผูกพันในการเก็บสำรองเนื้อหาที่นำส่งแล้วใดๆ

8.5 เว็บไซต์ อาจตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาที่นำส่งแล้ว เมื่อเว็บไซต์ เชื่อว่าเนื้อหาที่นำส่งแล้วอาจฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทบัญญัติที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการสืบสวนดังกล่าว

8.6 หากเว็บไซต์ เชื่อว่าผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นำส่งแล้ว เว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้ใช้ใช้เนื้อหาที่นำส่งแล้วในลักษณะบางประการ เช่น การลบเนื้อหาที่นำส่งแล้ว หรือในการระงับ จำกัด หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

 

9. ข้อจำกัด

ผู้ใช้ต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ

9.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำตัดสินของศาล มติหรือคำสั่ง หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

9.2 การกระทำที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือขนบธรรมเนียมประเพณี

9.3 การกระทำที่เป็นการโพสต์ หรือส่งผ่านการแสดงออกในเชิงความรุนแรง หรือทางเพศ หรือการแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, ชาติกำเนิด, หลักความเชื่อ, เพศ, สถานะทางสังคม, ครอบครัวกำเนิด เป็นต้น การแสดงออกที่กระตุ้นหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง หรือการใช้ยาเสพย์ติด หรือการแสดงออกที่เป็นการต่อต้านสังคม ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคม และนำไปสู่ความไม่สบายใจของผู้อื่น

9.4 การกระทำที่นำไปสู่การแถลงข้อความเป็นเท็จเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือจงใจกระจายข้อมูลที่เป็นเท็จ

9.5 การกระทำ เช่น การส่งเนื้อหาผ่านบริการฯ อย่างมากเกินไป หรือการกระทำใดที่เว็บไซต์ ถือเป็นการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (Spam)

9.6 การกระทำที่ใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นตามที่เว็บไซต์ อนุญาต) การใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการกระทำทางเพศหรือลามกอนาจาร การใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบกับบุคคลเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคามหรือการกล่าวร้ายผู้ใช้รายอื่น หรือการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากเจตนาที่แท้จริงของบริการฯ

9.7 การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านสังคม

9.8 การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางศาสนาหรือการเชิญเข้ากลุ่มทางศาสนา

9.9 การกระทำที่นำไปสู่การเก็บ การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันของผู้อื่น ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

9.10 การกระทำที่แทรกแซงเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ  การกระทำที่เป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดผ่านการใช้ บอท (BOTs) เครื่องมือโกง  (cheat tools) หรือมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ การกระทำโดยจงใจใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ การกระทำที่เป็นการส่งคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล และ/หรือส่งข้อเรียกร้องที่เกินควร เช่น การถามคำถามเดิมซ้ำๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่ขัดขวางการบริการฯ ของเว็บไซต์ หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

9.11 การกระทำที่แยก วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการถอดองค์ประกอบของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใดสำหรับบริการฯ

9.12 การกระทำที่เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำใดที่ระบุในข้อ 1 ถึง 11 ข้างต้น

9.13 การกระทำอื่นที่เว็บไซต์ ถือว่าไม่เหมาะสม

 

10. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

10.1 ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้บนความเสี่ยงของตนเอง และจะต้องรับผิดชอบการกระทำและผลที่มีต่อบริการฯ ทั้งปวง

10.2 เว็บไซต์ อาจใช้มาตรการที่เว็บไซต์ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม หากเว็บไซต์ รับทราบว่าผู้ใช้กำลังใช้บริการในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎหมายท้องถิ่น หรือสิทธิใดๆ ของเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่น

10.3 ภายใต้บังคับของข้อ 10.2 ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ และ/หรือ บุคคลภายนอก เว็บไซต์ และ/หรือ บุคคลภายนอก ขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายตลอดจนการเยียวยาใดๆ ทั้งหมดที่พึงมีและดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่งเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด

10.4 ในกรณีที่เว็บไซต์ ประสบการสูญเสีย/เสียหาย หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย) โดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่เว็บไซต์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอก) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในขณะที่ใช้บริการ ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ ทันทีที่ได้รับการร้องขอ

 

11. การยกเว้นความรับผิดของเว็บไซต์

11.1 เว็บไซต์ ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าบริการฯ และ/หรือเนื้อหาฯ จะปราศจากข้อผิดพลาดโดยพฤตินัยหรือนิตินัย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตลอดจน ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่อง (Bug) หรือการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย) เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบการให้บริการฯ ที่ปราศจากข้อบกพร่องดังกล่าว

11.2 เว็บไซต์ จะไม่มีความรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายที่ผู้ใช้ประสบอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ ทั้งนี้ เท่าที่เขตอำนาจของอาณาเขตนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ข้อสัญญาที่เป็นข้อยกเว้น ส่วนที่เป็นข้อยกเว้นถือว่าไม่นำมาใช้บังคับ

11.3 แม้ว่าจะกำหนดเงื่อนไขในข้อ 11.2 ข้างต้น เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้ง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายข้างเคียง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่เว็บไซต์ หรือผู้ใช้คาดการณ์ไว้หรือน่าจะคาดการณ์ได้) อันเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของเว็บไซต์ หรือการกระทำละเมิดอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเว็บไซต์ (เว้นแต่การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)

 

12. การแจ้งและการติดต่อ

12.1 เมื่อเว็บไซต์ แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ เว็บไซต์ อาจใช้วิธีที่เว็บไซต์ เห็นสมควร เช่น การโพสต์บนเว็บไซต์ของเว็บไซต์

12.2 เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อเว็บไซต์ เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้ต้องใช้แบบสอบถามของลูกค้าที่ได้จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ หรือวิธีการอื่นตามที่เว็บไซต์กำหนด หรือติดต่อช่องทางอีเมล์ : [email protected]